AUDYT OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe klientów są jednym z najbardziej wrażliwych aspektów firmy bądź instytucji, które podlegają ochronie. Wymagają tego regulacje prawne dotyczące tworzenia i posługiwania się zbiorami danych.

Obowiązek prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę, spoczywa na każdym administratorze danych.
Do prowadzenia wspomnianej dokumentacji zobowiązani są także administratorzy danych niemający obowiązku rejestracji zbioru danych, a także sporządzający zbiory doraźnie.

Audyt Ochrony Danych Osobowych to kompleksowe opracowanie systemu ochrony danych osobowych firm bądź instytucji lub innych podmiotów, które w tym zakresie nie przedsięwzięły dotychczas żadnych działań, pomimo istnienia takiego obowiązku, natomiast już przetwarzają dane lub zamierzają przetwarzać dane osobowe. Pomoc w zakresie spełniania wymogów w tym zakresie jest o tyle istotna, że ochrona danych osobowych jest dziś jednym ze składników wiarygodnego wizerunku i solidności firmy bądź instytucji, a także stanowi najtańszy sposób ubezpieczenia się przed surowymi sankcjami.

W ramach audytu wykonywane są etapy sprawdzające poprawność działań związanych z przetwarzaniem danych osobowych m.in.:
1. audyt techniczny (informatyczny)
2. audyt formalno-prawny
3. aktualizacja lub opracowanie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych (polityki, instrukcje, regulaminy itp.)
4. szkolenia pracowników z ochrony danych osobowych